Algemene voorwaarden

TriplePro Online Marketing

Algemene voorwaarden downloaden

Artikel 1 Acceptatie

Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van TriplePro Online Marketing B.V. Online Marketing BV. De algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd door het enkele feit van dienstlevering.

Artikel 2 Definities

TriplePro Online Marketing B.V.: de opdrachtnemer;

Opdrachtgever: de wederpartij van TriplePro Online Marketing B.V.;

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 3 Strekking

Indien een of meerdere bepalingen van de opdracht of deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijven te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene levering- en betalingsvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtens kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen we rechtsgeldig zijn.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

De geldigheidsduur van een offerte is, indien niet anders overeengekomen, dertig (30) dagen. Een offerte is in eerste instantie vrijblijvend. Wanneer er echter exceptionele kosten gemaakt zijn zullen die, wanneer de samenwerking niet geschiedt, bij de aanvrager in rekening worden gebracht.

Een samengestelde prijsopgave verplicht TriplePro Online Marketing B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Op alle schriftelijke aanbiedingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Alle aanbiedingen die in maandelijkse termijn kunnen worden voldaan zijn standaard voor de looptijd van minimaal 48 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

TriplePro Online Marketing B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TriplePro Online Marketing B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TriplePro Online Marketing B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TriplePro Online Marketing B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TriplePro Online Marketing B.V. zijn verstrekt, heeft TriplePro Online Marketing B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven door te berekenen.

TriplePro Online Marketing B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TriplePro Online Marketing B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

TriplePro Online Marketing B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden in een overeenkomst als door opdrachtgever mondeling, schriftelijk of in enig andere vorm goedkeuring is afgegeven.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TriplePro Online Marketing B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opdrachtgever vrijwaart TriplePro Online Marketing B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en deze aan opdrachtgever toerekenen.

Artikel 6 Betaling automatische incasso

Betaling geschiedt rond iedere 25e van de kalendermaand automatisch op het door opdrachtgever doorgegeven rekeningnummer. Wanneer de betaling wegens administratieve redenen niet geschiedt is TriplePro Online Marketing B.V. gemachting om de daarop volgende 25e het bedrag nogmaals ter incasso aan te bieden aan uw rekening.

Betaling van maandtermijnen start zodra TriplePro Online Marketing B.V. aan haar opdracht heeft voldaan danwel wanneer TriplePro Online Marketing B.V. haar product klaar heeft voor gebruik door opdrachtgever. Opstartkosten worden direct in rekening gebracht.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling wegens administratieve redenen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TriplePro Online Marketing B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

TriplePro Online Marketing B.V. is bij in gebreke blijven van opdrachtgever niet langer verplicht zaken als hosting van websites, domeinen, e-mailadressen of dergelijke zaken voor te schieten en is gerechtigd alle mogelijk diensten stop te zetten tot opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting.

Artikel 6.1 Betaling per bank

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TriplePro Online Marketing B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TriplePro Online Marketing B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

TriplePro Online Marketing B.V. is bij in gebreke blijven van opdrachtgever niet langer verplicht zaken als hosting van websites, domeinen, e-mailadressen of dergelijke zaken voor te schieten en is gerechtigd alle mogelijk diensten stop te zetten tot opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting.

Artikel 6.2 Prijs

Indien in de omstandigheden wijzigingen optreden die naar oordeel van de TriplePro Online Marketing B.V. BV prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever geschieden.
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en of andere kosten van TriplePro Online Marketing B.V. BV ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao,  dan wel als gevolg van wetten,
besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte servers, hosting en eigendomsrecht van derden,  zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.
Jaarlijks heeft TriplePro Online Marketing B.V. BV de mogelijkheid om een inflatiecorrectie door te voeren, deze prijsaanpassing zal uiterlijk één maand voor de correctie gecommuniseerd worden met de opdrachtgever.

Voor het uitvoeren van extra werk ten behoeve van de website van de opdrachtgever brengt TriplePro Online Marketing B.V. kosten in rekening. Extra kosten zullen te allen tijde mondeling dan wel schriftelijk op duidelijke wijze gecommuniceerd worden met de opdrachtgever.

Alle bedragen die worden gefactureerd aan de opdrachtgever zijn exclusief de btw.

Artikel 7 Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan de TriplePro Online Marketing B.V.. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de TriplePro Online Marketing B.V. daartoe bevoegd.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de TriplePro Online Marketing B.V. te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de TriplePro Online Marketing B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de TriplePro Online Marketing B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de TriplePro Online Marketing B.V., ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de TriplePro Online Marketing B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8 Gebruik en licentie

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de TriplePro Online Marketing B.V., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de TriplePro Online Marketing B.V. bekend te zijn gemaakt.

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de TriplePro Online Marketing B.V. niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de ontwerper een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

De TriplePro Online Marketing B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie of in te zetten voor een door TriplePro Online Marketing B.V. te selecteren opdrachtgever.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Alle door TriplePro Online Marketing B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van TriplePro Online Marketing B.V..

TriplePro Online Marketing B.V. heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, domeinnamen, servers, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan TriplePro Online Marketing B.V. verschuldigd is heeft voldaan. Bij faillissement van opdrachtgever worden derhalve alle gegevens, domeinnamen, servers, papieren en andere goederen welke aan TriplePro Online Marketing B.V. zijn toevertrouwd automatisch bevroren. TriplePro Online Marketing B.V. B.V. behoudt zich middels het retentierecht voor om deze eigendommen onder zich te houden totaan betaling van openstaande posten tegen finale kwijting.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is TriplePro Online Marketing B.V. gerechtigd de (op- en/of af) geleverde/te leveren diensten, bestellingen en opdrachten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, te annuleren of weg te halen. TriplePro Online Marketing B.V. benadrukt en opdrachtgever is zich er van bewust dat opdrachtgever bij niet behoorlijke nakoming van enige verplichting jegens TriplePro Online Marketing B.V., alle (digitale) informatie, bestanden en (intellectuele) rechten verliest die zij aan TriplePro Online Marketing B.V. had toevertrouwd, waaronder tevens begrepen het eventuele recht op een of meer domeinnamen.

De opdrachtgever is slechts bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren na voorafgaande toestemming van de TriplePro Online Marketing B.V..

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht TriplePro Online Marketing B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Voor het geval dat TriplePro Online Marketing B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TriplePro Online Marketing B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TriplePro Online Marketing B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

De eventuele gemaakte, redelijke buitengerechtelijke-, gerechtelijke- en executiekosten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten worden gesteld op 15 procent van de onbetaald gebleven facturen, met een minimum van 150 euro.

Artikel 11 Onderzoek en reclames

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TriplePro Online Marketing B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TriplePro Online Marketing B.V. in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal TriplePro Online Marketing B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TriplePro Online Marketing B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen conform bepaling in de samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand voor het einde van de overeengekomen looptijd.

Wanneer tussentijds de overeenkomst wordt opgezegd zal er een opzegfee in rekening gebracht worden ter finale kwijtschelding. Deze wordt berekend naar de inzet en de uren welke TriplePro Online Marketing B.V. reeds geinvesteerd heeft in het betreffende project. Dit, bij leaseproducten, met een minimum van twintig keer de maandtermijn. En bij overige producten minimaal 50% van de totaalprijs.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

TriplePro Online Marketing B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

TriplePro Online Marketing B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe danwel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart TriplePro Online Marketing B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16 Overmacht

Indien de uitvoering van een overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is TriplePro Online Marketing B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te hare keuze, met vergoeding aan TriplePro Online Marketing B.V. van gemaakte kosten en zonder dat TriplePro Online Marketing B.V. tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Onder overmacht wordt te dezen verstaan elke van de wil van TriplePro Online Marketing B.V. onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurgevaar, werkstaking, brand, transportmoeilijkheden, computer- of andere storingen.

Artikel 17 Monsters en modellen

Is aan de opdrachtgever een monster, model, testexemplaar, werkexemplaar, concept of versie 0.xx getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 18 Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvestiging van TriplePro Online Marketing B.V. is gevestigd.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen TriplePro Online Marketing B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

K.v.K.-nummer: 59463880

 
privacy waarborg ddma

Interessant

Portfolio

Omnichannel, POS & Harware
Online marketing
Website portfolio
Internet marketing kennisbank Webshop portfolio
Online marketing blog  
line f

Contact

 

Hoofdkantoor

Korreweg 124,
9715 AJ Groningen

+31 (0)50 5791114
info@triplepro.nl

 

 

 
line f

Online Marketing

Bankastraat 77,
9715 CJ Groningen

+31 (0)50 305 0023
info@triplepro.nl

Facebook: TriplePro Online MarketingLinkedin: Studenten bijbaanYoutube: TriplePro Online MarketingInstagram: TriplePro Online Marketing

Direct Marketing

Korreweg 124,
9715 AJ Groningen

+31 (0)50 5791114
info@triplepro.nl

Facebook: TriplePro Online Marketing Linkedin: Studenten bijbaan

Studenten

Korreweg 124,
9715 AJ Groningen

+31 (0)50 5791114
info@triplepro.nl

Facebook: TriplePro Online MarketingLinkedin: Studenten bijbaan

Content Marketing

Krum Popov str. 56-58,
1421 Sofia, Bulgaria

+359 (0)89 45 56 344
info@triplepro.bg

Facebook: TriplePro Online MarketingLinkedin: Studenten bijbaanInstagram: Content MarketingVine: Content Marketing

050 305 00 23


TriplePro Online Marketing
 
Teleurstellende website resultaten?
Samen met onze knappe koppen maak jij wél het verschil

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Beoordeling door klanten: 8.4/10 - 38 beoordelingen

TriplePro Online Marketing Bureau